Strona główna

2009-12-15 10:41

         Oskarżona będąc prezesem  zarządu spółki Claradon Limited z siedzibą w Gdyni  w okresie od maja 1999 roku do lipca 2001 roku  zawierając umowy  z kontrahentami wprowadzała ich w błąd co do kondycji finansowej  reprezentowanej przez nią  spółki ( istniejące zadłużenie oraz zaległości płatnicze wskazywały na brak realnej możliwości  terminowego wywiązania  się z umowy) , jak również co do zamiaru wywiązania się z zobowiązania. Umowy te dotyczyły m.in. świadczenia  usług spedycyjnych i składu celnego, sprzedaży drobiu, sprzedaż nawozów sztucznych.  Z procederu tego oskarżona uczyniła sobie stałe źródło dochodu.

          Nadto w toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż  okresie od lutego do lipca 2001 roku w Gdyni   jako prezes w/w spółki  przywłaszczyła sobie  powierzone  jej  pieniądze w kwocie nie mniejszej  niż 86.400 zł.  Zawierając  z osobami fizycznymi   umowy zlecenia, bądź umowy o pracę  na okres próbny, polegającą   na pakowaniu towaru,   pobrała od  tych osób podlegającą zwrotowi  kaucję  za towar. Pomimo wykonania zleconych  prac,   pobranych kaucji  nie zwróciła. Z procederu tego również uczyniła sobie stałe źródło dochodów  ( przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw z art. 12 kk i w zw z art. 65 § 1 kk  zagrożone karą do  7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności).

         Aktem oskarżenia Svietlanie D.  zarzucono również naruszenie w okresie od marca do czerwca 2001 roku   praw pracowniczych  poprzez nie wypłacenie  wynagrodzeń  za pracę w kwocie nie mniejszej niż  15. 623 zł, tj. popełnienie przestępstwa z art. 218 kk w zw z art. 12 kk ( zagrożonego karą  grzywny, karą ograniczenia wolności, bądź karą pozbawienia  wolności  do lat 2 ).

         W toku postępowania przygotowawczego wobec Svietlany D. zastosowno środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania . Z uwagi na to, iż ukrywała się przed organami ścigania, od lutego 2002 roku poszukiwana była listem gończym. Została zatrzymana w czerwca 2009 roku.

         Przesłuchana w charakterze podejrzanej Svietlana D.   nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia, które  w świetle zgromadzonego materiału dowodowego stanowią  przyjętą przez nią linią obrony.      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone