Strona główna

2010-01-05 10:23

 

W okresie objętym  kontrolą stwierdzono szereg nieprawidłowości w przedmiocie zawierania umów  zleceń oraz  odbioru wynikających z tych umów  prac  na rzecz spółki . W pierwszej połowie  2007 roku przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji KE Energa SA- obecnie Energa Operator SA zlecali firmie  Zep – Info , spółce  zależnej  od Energa Operator SA – prace w postaci opracowań , testów, analiz mając świadomość, że firma ta nie jest w stanie samodzielnie  wykonać zlecone prace. W rzeczywistości były one realizowane lub miały  być realizowane  przez podwykonawców firmy Zep- Info. Z kolei podwykonawcy zlecali ich wykonanie dalszym podmiotom, przy czym część  podzleceń miała charakter fikcyjny celem wygenerowania środków  finansowych, które miały trafić do osób z kierownictwa Zep- Info oraz Departamentu Telekomunikacji  Energa Operator.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział IV Karny aktem oskarżenia  objęto 11 osób.

-       Małgorzacie G. powołującej się na pełnienie funkcji   dyrektora w spółce Zep-Info  zarzucono wyrządzenie oraz usiłowanie wyrządzenia szkody majątkowej KE Energa SA w wielkich rozmiarach w kwocie 3.476.630 zł. Wymieniona działając  wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadziła  do składania w firmie Zep-Info przez  KE Energa SA zamówień na wykonanie usług i  przedkładanie ofert.  Doprowadziła  do podpisania protokołów odbioru usług, podżegała do poświadczenia nieprawdy  na protokołach odbioru usług w sytuacji gdy nie zostały  one wykonane oraz doprowadziła do zapłaty za faktury wystawione przez Zep-Info za usługi faktycznie nie wykonane, tj. popełniła  przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw z art. 284 §  1 kk w zb z art. 294 §1 kk w zb z art.  296 §  2 i 3 kk  w zb z art. 271 §  3 kk w zb z art. 284 § 1 kk w bz z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 271 §  3 kk w zb z art. 11 § 2 kk w zw z art. 18 § 1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk,  zagrożone karą do lat 10 lat pozbawienia wolności.  Nadto wymienionej oraz Adamowi S. zarzucono ,iż działając wspólnie i w porozumieniu  z innymi osobami wyrządziła spółce Zep-Info szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż 42 000 zł poprzez bezpodstawne przyjęcie tej kwoty z Zep-Info celem przekazania innej osobie, tj. popełnienie przestępstwa z art. 296 a §  1 kk zagrożonego karą do 5 lat wolności.

Wymieniona przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego przyznała się do popełnieni zarzuconego jej przestępstwa.  Złożyła wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o dobrowolne poddanie się karze.

-       Adamowi S. pełniącemu  funkcję Zastępcy Dyrektora do Spraw  Telekomunikacji KE Energa  SA i z tego tytułu będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki zarzucono, iż działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień   wyrządził oraz usiłował wyrządzić spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.476.630 zł  zatwierdzając  do wypłaty wystawione przez Zep-Info faktury  wiedząc, że usługi nie zostały wykonane oraz poświadczył nieprawdę poprzez potwierdzenie odebrania wykonania usług w sytuacji gdy te faktycznie nie zostały wykonane, tj. popełnienie przestępstwa z art. 13§1 kk w zw z art. 284 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296§2 i 3 kk w zb z art. 271 §3 kk w zb z art. 284 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 271§3 kk w zb z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk,zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności.   

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego Adam S. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa .  

-       Maciejowi S. pracownikowi Zep –Info zarzucono udzielenie wspólnie z innymi osobami pomocy  do przeniesienia z Zep-Info do  Adama S. środków płatniczych w łącznej kwocie 47 900 zł poprzez wystawienie  na rzecz innej firmy faktur za rzekomo wykonane usługi - w celu udaremnienia ustalenia  przestępczego  pochodzenia tej kwoty, tj. popełnienie  przestępstwa z art. 299 § 1 kk zagrożonego karą  do 8 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

-       Maciejowi P. będącemu   upoważnionym do wystawiania dokumentów w imieniu Zep-Info zarzucono, iż poświadczył nieprawdę na protokołach odbioru usług poprzez poświadczenie wykonania usług i przekazania ich zleceniodawcy KE Enerega SA  wiedząc, że  usługi te nie zostały wykonane oraz wiedząc, iż protokoły te posłużą do żądanie zapłaty za rzekom wykonane prace w kwocie  1.171.200 zł, tj.  popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności .

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa .

-       Sławomirowi W. zarzucono, iż działając wspólnie   i w porozumieniu w innymi osobami wyrządził KE Energa SA szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.326.630 zł poprzez przedłożenie ofert oraz przedłożenie do zatwierdzenia  i wypłaty faktur wystawionych  przez Zep-Info za usługi, które nie zostały faktycznie wykonane, tj. popełnienie  przestępstwa z art. 284 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk , zagrożonego  karą do lat 10  pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

-       Jarosławowi T. zarzucono, iż pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu do Spraw Telekomunikacji  KE Energa SA i z tego tytułu będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki wyrządził oraz usiłował wyrządzić spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.476.630 zł w ten sposób, że nadużywając udzielonych uprawnień  zatwierdził do wypłaty wystawione przez Zep-Info faktury za usługi wiedząc, iż nie zostały one wykonane oraz składał zamówienia w Zep-Info  na wykonanie usług wiedząc, iż są one zbędne dla spółki, tj. popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw z art. 284 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 271 § 3 kk w zb z art. 284 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk ,  zagrożonego karą do 10 lat wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa .

-       Piotrowi O. pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu  KE Energa SA  i z tego tytułu będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki zarzucono, iż  działając wspólnie i w porozumieniu   z innymi osobami wyrządził oraz usiłował wyrządzić szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.476.630 zł w ten sposób, że nadużywając udzielonych mu uprawnień zatwierdził do wypłaty faktury wystawione przez Zep-Info za usługi wiedząc, iż nie zostały wykonane oraz składał zamówienia w w/w firmie  wiedząc o ich zbędności dla spółki , tj. popełnienie przestępstwa z art. 21 § 2 kk w zw z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 13 § 1 kk w zw z art.21 §  2 kk w zw z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk ,  zagrożonego  karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

-       Marcinowi J. zarzucono, iż pełniąc funkcję Głównego Specjalisty do Spraw Zakupów Centralnych  w Departamencie Telekomunikacji KE Energa SA i z tego tytułu będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wyrządził oraz usiłował wyrządzić spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.476.630 zł w ten sposób, że nadużywając uprawnień poprzez potwierdzenie kontroli merytorycznych oraz  zatwierdził  do wypłaty wystawione przez firmę Zep-Info faktury za usługi, które nie zostały wykonane, tj. popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw z art. 284 § 1 kk  zb z art. 294 § 1 kk w zw z art. 296 §  2 i 3 kk w zb z art. 271 § 3 kk w zb z art. 284 § 1 kk w zb z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296 § 2 i 3 kk w zb z art. 271 § 3 kk w zb z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk,  zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

-       Marzenie J. zarzucono, iż będąc uprawnioną w imieniu firmy Zep-Info do wystawiania dokumentów poświadczyła nieprawdę  w protokołach odbioru usług, poświadczając tym fakt ich wykonania  i przekazania ich zleceniodawcy, tj. KE Energa SA , wiedząc, iż usługi te  nie zostały wykonane oraz że protokoły te posłużą do żądania zapłaty w kwocie 2.296.198 zł, tj. popełnienie przestępstwa z art. 271§ 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk,  zagrożonego karą do 8  lat pozbawienia wolności.  

Przesłuchana w charakterze podejrzanej w toku postępowania przygotowawczego przyznała  się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa. Złożyła wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o dobrowolne poddanie się karze.

-       Tomaszowi J. uprawnionemu  w imieniu  firmy Zep-Info do wystawiania dokumentów poświadczyła nieprawdę  w protokołach odbioru usług, poświadczając tym fakt ich  wykonania  i przekazania ich zleceniodawcy, tj. KE Energa SA  wiedząc ,iż usługi te  nie zostały wykonane oraz że protokoły te posłużą do żądania zapłaty w kwocie 957.090  zł, tj. popełnienie przestępstwa z art. 271§ 1 i 3 kk w zw z art. 12 kk,.  zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.  

-       Andrzejowi G. zarzucono, iż działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wyrządził oraz usiłował wyrządzić KE Energa SA szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 1.976.400 zł w ten sposób , że przedłożył w firmie Zep-Info faktury za rzekomo wykonane usługi wiedząc, że będą one stanowiły podstawę wystawienia faktur dla KE Enega za usługi, które w rzeczywistości  nie zostały wykonane, tj. popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 296  § 2 i 3 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 21 § 2 kk, zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchany w toku postępowania w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone