Strona główna

2011-01-19 14:02
Postępowanie prowadzone było w związku z zawiadomieniem Gdańskiej  Delegatury  Centralnego Biura Antykorupcyjnego  będącym  następstwem  wyników kontroli  przeprowadzonej w zakresie prawidłowości  udzielenia i realizacji  zamówień publicznych  przez Gminę Miasta Sopot. Protokół kontrolny  zawierał w swej treści zastrzeżenia  co do prawidłowości realizacji  budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo Widowiskowej  położonej na granicy miast Gdańsk i Sopotu  w zakresie zatwierdzenia  w maju 2007 roku przez  Zamawiającego  – Gminę Miasta  Sopot niekorzystnej  wyceny robót zamiennych związanych ze zmianą receptury betonu, skutkującej   wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej w postaci utraty nie mniej niż  460.000,00 zł na szkodę obu gmin. Opierając się na zebranym w toku postępowania materiale  dowodowym, tj.    dokumentacji dotyczącej  budowy hali, w tym umów i dokumentów  stanowiących  podstawę  wprowadzenia zmian, zeznaniach  szeregu  świadków, w szczególności przedstawicieli  Zamawiającego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego, projektanta , przedstawicieli  producentów betonu oraz ustaleniach zawartych w   opinii  biegłego z zakresu budownictwa  oraz  zespołu specjalistów z Politechniki  Gdańskiej,   postępowanie umorzono wobec stwierdzenia, iż  czyn będący jego przedmiotem  nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. Ustalono , iż dokonana zmiana receptury betonu oraz jego klasy  była spowodowana czynnikami obiektywnymi. Zastosowana zmian w punktu widzenia zachowania statyki budynku , jej konstrukcji  była zasadna, właściwa  i prawidłowa. Beton spełniał warunki techniczne, a sama zmiana była działaniem pozytywnym. Dokonana zmiana miała dać  oszczędności  dla obu gmin. Jak  ustalono  błędnie została skalkulowana jej wysokość - w rzeczywistości  winna ona być   znacznie wyższa. Dla bytu przestępstwa z art. 296 § 1 kk koniecznym jest zaistnienie znacznej szkody majątkowej.  W toku postępowania nie ustalono, aby w zakresie zdarzenia będącego przedmiotem postępowania doszło do zaistnienia realnej znacznej  szkody majątkowej. Zgodnie z uzgodnieniami stron inwestycji,   rozliczenie kosztów następuje po jej zakończeniu. Kalkulacja oszczędności dokonana w 2007 roku była kalkulacją wstępną, a nie ostateczną. Nie można zatem mówić , iż  wówczas doszło do realnego zaistnienia szkody. Uzgodnienia końcowe  procedury  zamiany betonu  nastąpiły w listopadzie 2010 roku. Faktyczna  wysokości oszczędności  została  przyjęta  przez wykonawcę.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone