Strona główna

2011-04-18 08:28

         Stronami   ugody  była Parafia Katolicka  pod Wezwaniem  Najświętszej  Marii Panny w Redzie  i Agencja  Własności  Rolnej Skarbu Państwa . Na jej mocy  Parafia w zamian za   utraconą  w 1951  roku nieruchomość otrzymała nieruchomość  zamienną,    położoną w Gdańsku Kokoszkach.

        Zawiadamiający  zakwestionował  prawidłowość zawarcia przedmiotowej ugody  wskazując na udział w niej trzeciej strony - Gminy Sopot oraz nietypowego rozstrzygnięcia   zobowiązujące   Parafię   do niezwłocznego przeniesienia  otrzymanej nieruchomości zamiennej  na  rzecz  Gminy Sopot, w  zamian  za  własność  działki  położonej  w Sopocie przy ul. Haffnera.

          Przeprowadzone przy udziale   Gdańskiej Delegatury   Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  czynności sprawdzające  nie dostarczyły podstaw  do stwierdzenia, iż  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym.

          Przepisy  regulujące   kwestie  związane z  orzeczeniami   oraz ugodami  ,  wydawane oraz  zawierane  przez Komisję   Majątkową , nie przewidują tego typu zapisów, jakie znalazły się w przedmiotowej ugodzie.   Nie  mogły one zatem stanowić  podstawy   do dokonania w tym zakresie wpisów w księdze  wieczystej  i w  ewidencji gruntów. Nie rodziły  zatem w tej części  żadnych skutków  prawnych.  Mogły  być  jedynie   wyrazem   poczynionych   wcześniej ustaleń  pomiędzy  Parafią,  a  Gminą   Sopot. Udział  bowiem  Gminy  w  ugodzie był  następstwem   realizowanego  od 1993 roku   planu  pozyskania  nieruchomości,  na których  usytuowany  jest Hipodrom,  uznawany obok Mola oraz Opery Leśnej  za dziedzictwo  kulturowe Sopotu. Uchwałą z lutego 1997 roku Rada Miasta  Sopot wyraziła zgodę na  zamianę  przedmiotowych   nieruchomości.

          Nieruchomość  w Gdańsku Kokoszkach   oszacowana  została na  kwotę 3.200.000 zł. Wartość  działki  przy ul.  Haffnera 86 wynosiła  1.500.000 zł. Miasto   dopłaciło  jeszcze kwotę   1 500.000 zł.  Nieruchomość w Gdańsku Kokoszkach  następnie została przekazana  Agencji Własności  Skarbu Państwa  w zamian za  60 % udziałów    w spółce Hipodrom. Kolejnym krokiem   było  wykupienia przez Gminę dalszych  40 %  udziałów  za kwotę 1.259.370 zł .  Dokonana we wrześniu   1997 roku wycena wszystkich udział w spółce Hipodrom   wykazała, że są  one warte łącznie  5.300.000 zł.  

          W świetle powyższego  brak  jest  podstaw do przyjęcia, iż osoby, które   reprezentowały Gminę Sopot  przy zawarciu  ugody,  wyrządziły przez to  znaczną szkodę  majątkową  lub  szkodę w wielkich rozmiarach.  Powyższe ustalenia  skutkowały w wydanie  postanowienia o odmowie wszczęcia w tej sprawie  postępowania  wobec stwierdzenia braku znamion  czynu zabronionego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone