Strona główna

2011-05-24 09:04

    Postępowanie prowadzone było w kierunku przestępstwa z art. 296 § 1 kk, tj. nadużycia  posiadanych uprawnień, bądź  niedopełnienia ciążących obowiązków  w okresie od 1 października  2006 roku do 31 stycznia 2009 roku przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami  majątkowymi  oddziału.

     Decyzja o wszczęciu  postępowania w tej sprawie została podjęta po analizie skierowanego w kwietniu 2009 roku przez Dyrektora Oddziału Terenowego TWP w Gdańsku zawiadomienia popełnieniu przestępstwa oraz protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej TVP oraz protokołu  kontroli przeprowadzonej przez NIK – Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Obie kontrole wskazywały na nieprawidłowości  w funkcjonowaniu ośrodka  gdańskiego w wyżej wskazanym okresie, w szczególności w zakresie decyzji  podejmowanych przez ówczesne kierownictwo  między innymi w przy  kontraktach  z podmiotami zewnętrznymi na usługi z zakresu reklamy, marketingu i działań  PR. Oprócz tego  wątku, przedmiotem prowadzonego  postępowania przygotowawczego  były również takie wątki  jak:

- zawieranie  niekorzystnych kontraktów z różnymi podmiotami zewnętrznymi  na usługi, które mogły zostać wykonane  w ramach środków  posiadanych przez  oddział,  przede wszystkim kontraktów  zawartych  z firma zewnętrzną  w zakresie organizacji w latach 2007-2009  dwóch przedsięwzięć  artystycznych , tj.  Wystawy 50-lecia TVP Gdańsk  oraz Festiwalu Dwa Teatry,  

- poniesienie kosztów usług zwianych z realizacją projektu  architektonicznego  nowego kompleksu  oddziału,

- nieuzasadnionego zwiększenie kosztów obsługi archiwum programowego  poprzez zawarcie kontraktu z firmą zewnętrzną,   

- zatrudnianie dodatkowych osób, którym powierzano pełnienie obowiązków  dotąd realizowanych przez etatowych pracowników oddziału,

- niekorzystne rozporządzenie  środkami   pieniężnymi  w kwocie  ponad 6 mln złotych, przekazanych  na  rzecz oddziału  przez  firmę  Careffour z  tytułu  spłaty zaległej dzierżawy,

- ponoszenie przez dyrektora wysokich i nieuzasadnionych  okolicznościami  wydatków w ramach  wydatków na cele reprezentacyjne.         

       W toku postępowania  zebrano oraz poddano analizie  obszerną dokumentację źródłową, dotyczącą funkcjonowania Terenowego Oddziału TVP w Gdańsku, zarówno  pochodzącą z oddziału , jak i  z Centrali TVP w Warszawie,  a nadto  uzyskaną od kontrahentów  będących stronami umów zawartych  przez oddział. Przesłuchano również  kilkudziesięciu świadków, w tym  aktualnych i  byłych pracowników  i  współpracowników  gdańskiej TVP oraz członków Zarządu  TVP  SA.        

      Warunkiem odpowiedzialności z art. 296 kk  jest wyrządzenie,  w sposób umyślny  lub chociażby nieumyślny  znacznej szkody  majątkowej  lub szkody w wielkich  rozmiarach  w mieniu zarządzanej jednostki. Przy czym  szkoda ta musi być  wynikiem  nadużycia udzielonych uprawnień  lub  niedopełnienia ciążącego  obowiązku .

       Dokonana analiza zebranego materiału dowodowego nie dała podstaw  przypisania  ówczesnemu dyrektorowi ośrodka popełnienia  przestępstwa nadużycia zaufania poprzez nadużycie udzielonych uprawnień, czy też niedopełnienia ciążącego obowiązku  w zakresie zajmowania  się sprawami  majątkowymi oddziału. Dokonane ustalenia  nie potwierdziły również aby  doszło do wyrządzenia  znacznej  szkody majątkowej,  tym bardziej  szkody wielkich rozmiarach.

      W zakresie poszczególnych  badanych wątków stwierdzono co następuje:

      Brak jest podstaw negowania  faktu zlecania szeregu firmom zewnętrznym  zadań z zakresu różnych dziedzin.  Ustalono, iż powierzanie  firmom zewnętrznym zleceń, zarówno z zakresu przedsięwzięć artystycznych , jak i innych  nie było sprzeczne  ze Statutem TVP SA, Regulaminem Organizacyjnym TVP SA , jak i Regulaminem Organizacyjnym Terenowego Ośrodka TVP  w Gdańsku. Nadto  było również działaniem oczekiwanym. W  związku z prowadzoną w całej spółce TVP restrukturyzacją, zmierzającą  do obniżenia kosztów osobowych, na rzecz podejmowania szerokiej współpracy z zewnętrznymi  kontrahentami,   popierana była tendencja  zwalniania etatowych pracowników.  Praktyka powierzania zadań firmom zewnętrznym  miała na celu zmniejszenie  obciążeń  finansowych spółki  z tytułu kosztów utrzymania pracowników etatowych.

       Nie jest możliwym  jednoznacznie ocenić, a tym bardziej w sposób wymierny  wyliczyć, czy doszło do zaistnienia  szkody w związku ze zleceniem  zewnętrznym podmiotom realizacji  przedsięwzięć  artystycznych,  co do których  trudno używać wyłącznie kryteriów  o charakterze  wyliczeniowym. Festiwal Dwa Teatry był jednym ze statutowych  realizacji ośrodka w  latach 2007 i 2008. Wzrost kosztów  festiwalu w tych latach w stosunku do lat ubiegłych, a taki zarzut był podnoszony,  związany  był, w szczególności  w  2008 roku z  większą  ilością towarzyszących   mu   imprez,  takich  jak  Wystawa i Gala 50 - lecia TVP Gdańsk,  Przegląd Teatru Radia i Telewizji Krajów Nadbałtyckich, wystawa  Baltic Crossroads” i innych . W 2008 roku po raz pierwszy odbyły się wywalczone przez sponsorów  i samorządy  warsztaty  prowadzone  przez Jana Peszka  i Maciej Prusa, a także Kurs Mistrzowski  dotyczący tworzenia  audycji radowych. Istotny wpływ na podwyższę kosztów  miały spektakle na żywo   Teatru Ateneum  oraz koncerty „Śpiewając Jazz „ . Wzrost kosztów  był zatem konsekwencją  polityki zmierzającej do realizowania festiwalu z większym rozmachem , w sposób atrakcyjny dla widzów i zgodny z oczekiwaniem sponsorów. Podnieść należy, iż wszystkie projekty  zostały realizowane.  Zleceniobiorcy  oprócz  otrzymanych honorariów ponieśli koszty wykonania zlecenia, co było odzwierciedlone w  umowach  jako koszty przedsięwzięcia.    Znakomita część   środków  została pozyskana od sponsorów. Część decyzji, zarówno personalnych, jak i programowych  wynikała  z konsultacji i uzgodnień  z Komitetem  festiwalowym w Warszawie   oraz  podlegała akceptacji  Centrali TVP SA. Festiwale jakie odbyły się w latach 2007 i 2008  miały przeprowadzony swój audyt przez Biuro Audytu w Warszawie, które nie ujawniły żadnych  nieprawidłowości.

      Nie można,  od strony karnej podważyć zasadności  powierzania niektórych zleceń osobom  osobiście,   czy też rodzinnie powiązanych  z Dyrekcją OTV w Gdańsku,  czy też Dyrekcją Festiwalu Dwa Teatry. Nie było bowiem żadnych uregulowań zabraniających takich powiązań. Przy czym członkowie zarządu TVP SA byli świadomi  istniejących powiązań. Działania tego typu można rozważać  jedynie  w aspektach etycznych ,  co nie leży w  kompetencji prokuratury.  

       Nie potwierdzono niekorzystnego rozporządzenia  pieniędzmi w kwocie  6 mln zł .  Pieniądze te  wpłynęły  na konto gdańskiego ośrodka i pozostały na nim po  uzyskaniu zgody  na TVP SA  Biura Finansów i Restrukturyzacji  na  pozostawienie  ich do dyspozycji  OTV Gdańsk. Zasiliły majątek  firmy i miały wpływ na jej wynik  finansowy.

        Ustalono, iż przed 2008 roku w archiwum zatrudnionych było zbyt mało pracowników, którzy poza doświadczeniem zawodowo –telewizyjnym nie posiadali fachowej wiedzy  z zakresu archiwistyk. Samo archiwum  nie było wystarczająco doposażone.  W 2008 roku na umowy zlecenia zatrudniono wykwalifikowane osoby, które miały wyprowadzić  zaległości i poprowadzić archiwum zgodnie z obowiązującymi zasadami  archiwistyki. Na skutek masowych w spółce zwolnień , zwolniono wszystkich   pracowników archiwów.  Wówczas jego obsługę  powierzono firmie zewnętrznej, wyłonionej w przetargu.   Skorzystanie z firmy  zewnętrznej,  przyczyniło się   do podjęcia niezbędnych i wymaganych prawem  działań, zmierzających do uporządkowania  zasobów archiwalnych, w tym wypełnienia zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego. 

     Opracowanie „projektu  architektonicznego”  było związane ze stworzeniem wstępnej koncepcji nowej siedziby  OTV Gdańsk, na co nie było  wymagana   zgody  Zarządu TVP SA. Obowiązujące w TVP przepisy nie zabraniały dyrektorom ośrodków podejmowanie tego typy działań przygotowawczych.  De facto  nie był to projekt architektoniczny, a jedynie prezentacja  jak mógłby wyglądać  nowy ośrodek. Miedzy inny została ona zaprezentowana na posiedzeniu Zarządowi TVP SA., Prezydentowi Gdańsk, Marszałkowi Województwa Pomorskiego  w celu  uświadomienia  konieczności budowy   nowego, nowoczesnego  ośrodka. Miała służyć lobbowaniu na rzecz nowej siedziby.

        Brak jest podstaw do  zarzucenia dyrektorowi  nadużycia  w zakresie  wydatków  czynionych na cele reprezentacyjne. Nigdy nie doszło do  przekroczenia  przyznanego limitu i nie  pozyskano żadnego dowodu, które pozwoliłby  na  stwierdzenie  wykorzystania ich na  cele  prywatne.                 

        Dokonane ustalenia dały podstawę   umorzenia postępowania  wobec stwierdzenia  braku znamion  czynu zabronionego.             

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone