Strona główna

2012-05-23 13:04

       Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła  śledztwo  w sprawie  wyrządzenia w okresie od kwietnia 2008 roku do czerwca 2009 roku  w Gdańsku  szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przy realizacji projektu  poprawy dostępu  drogowego do portu Gdańsk- Budowa  Trasy Sucharskiego przez osoby będące  zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi  Gminy Miasta Gdańsk poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1,2 i 3 kk.                

        Zawiadomienie  w tej sprawie złożył Dyrektor  Centralnego  Biura Antykorupcyjnego  w Gdańsku w związku z ustaleniami,  dokonanymi w toku kontroli  przeprowadzonej  w  trybie  ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Kontrola obejmowała swoim zakresem prawidłowość realizacji  zamówienia publicznego „ Projekt poprawy dostępu  drogowego do portu Gdańsk- Budowa  Trasy Sucharskiego „.  

        Jak wynika  z treści zawiadomienia,  w  następstwie  kontroli  powzięto podejrzenie, iż doszło do popełnienia przestępstwa przez członków Gdańskich Inwestycji  Komunalnych oraz   jednego  z członków  Zarządu  Miasta Gdańska.  Osoby te wydały bowiem polecenie  przedstawicielom spółki Europrojekt  Gdańsk wykonanie  projektu tunelu   pod Martwa Wisłą  w technologii  TBM   mając świadomość, że  „Analiza wariantów  budowy tunelu”  sporządzona  przez spółkę   jest   nierzetelna,  a wykonanie projektu  tunelu w tej technologii   jest niedopuszczalne  w świetle obowiązujących prawa  oraz   niezgodne z  przedmiotem  zamówienia   określonym  w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Nadto zlecili  na koszt gminy sporządzenie  dodatkowych   badań geologicznych, które winne  być  wykonane  przez wykonawcę  w ramach umowy  podstawowej. Powyższe  miało skutkować  wyrządzeniem  Gminie   szkody w wielkich rozmiarach,   w kwocie niemniejszej niż  67 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone