Strona główna

2012-08-31 13:22

W związku z licznymi zapytaniami przedstawicieli mediów, które dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem Amber Gold Sp. z o. o. uprzejmie informuję o wszczęciu niżej wymienionych postępowań przygotowawczych:

   1. Z zawiadomienia Prezesa zarządu Amber Gold Sp. z o.o. z dnia 03 sierpnia 2012r. w sprawie podejrzenia przekroczenia swoich uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk

Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył w dniu 03 sierpnia 2012r. Prezes Zarządu Amber Gold sp. z o.o. .


    Po dokonaniu czynności sprawdzających w postaci analizy złożonego pisemnego zawiadomienia o przestępstwie oraz złożonych przez zawiadamiającego zeznań stwierdzić, że w toku postępowania zachodzi konieczność wykonania czynności procesowych dopuszczalnych jedynie w ramach postępowania przygotowawczego. Z tego też względu postanowiono o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

      Górna granica ustawowego zagrożenia za przestępstwo z art. 231 § 1 kk wynosi do 3 lat pozbawienia wolności.

 

   2. Z zawiadomienia Ministerstwa  Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci sprawozdania z objęcia oraz zakończenia dozoru kuratorskiego w zakresie wykonania obowiązku naprawienia szkody przez skazanego Marcina P.,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk

Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyło w dniu 17 sierpnia 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości .
     Po dokonaniu czynności sprawdzających w postaci analizy nadesłanego zawiadomienia wraz z obszernym uzasadnieniem należy stwierdzić, iż istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 271 § 1  kk.

 Górna granica ustawowego zagrożenia za przestępstwo z art. 271 § 1 kk wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

 

   3. Z zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie posłużenia się sfałszowanym dokumentem w postaci notatki służbowej kierowanej do Szefa ABW w sprawie dotyczącej Amber Gold Sp. z o.o.

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk

Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.   

    Po dokonaniu czynności sprawdzających w postaci analizy nadesłanego zawiadomienia  stwierdzono, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 270 § 1  kk.

Górna granica ustawowego zagrożenia za przestępstwo z art. 270 § 1 kk wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

 

   4. W sprawie usiłowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenia Pana Mariusa Olecha groźbą zamachu na jego życie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk

    Po dokonaniu czynności sprawdzających w postaci analizy złożonego pisemnego zawiadomienia o przestępstwie oraz złożonych przez zawiadamiającego zeznań stwierdzono, że istnieje uzasadnione podejrzenie usiłowania popełnienia przestępstwa z art. 282  kk.. Z tego też względu postanowiono o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Górna granica ustawowego zagrożenia za przestępstwo z art. 282 kk wynosi do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Wojciech Szelągowski

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone