Strona główna

2012-10-15 12:15

        Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony  w tym roku  18 października w Polsce organizowany jest po raz piąty. Na świecie obchodzony  jest od 2005 roku. Obchody zainicjowało Amerykańskie Stowarzyszeni Profesjonalistów w rozwiązywaniu Konfliktów i   mają na celu upowszechnienie stosowania instytucji mediacji w praktyce  organów ścigania i wymiary sprawiedliwości – tj. policji,  prokuratury , sądy, ale  również  organizacje samorządowe i pozarządowe.   Przede wszystkim  chodzi o pogłębienie świadomości społecznej o możliwości pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

       Osoby chcące  uzyskać szczegółowych  informacji na temat tej instytucji , w tym  możliwości skorzystania z niej w ramach postępowania przygotowawczego,  mogą  w dniu  18  października  2012 roku  zgłosić się  do Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  oraz do wszystkich  Prokuratur  Rejonowych z okręgu gdańskiego. Wyznaczeni prokuratorzy  będą udzielali  informacji - w Prokuraturach Rejonowych w godzinach  od 9.00 do 16.30 , a  Prokuraturze Okręgowej   od 8.30 do 14.30.

      Na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku  www.prokuratura.gda.pl  w zakładce „ przydatne linki „ zamieszczona jest informacja  dotycząca  list  mediatorów.   

 

 

       Instytucja mediacji w postępowaniu  karnym  pojawiła się  wraz z wejściem  w życie ustawy  kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku. Związana jest z instytucją  sprawiedliwości naprawczej- polityka karna ma być nastawiona na rozwiązywanie konfliktów miedzy ofiarą a  sprawcą  przestępstwa w taki sposób, aby sprawca  zrekompensował  ofierze doznana  krzywdę w  zamian  za  łagodniejsze potraktowanie. Obecnie reguluje ją art. 23 a  kpk. Może   być stosowana w sprawach  o przestępstwa  zagrożone  kara  nawet  do 10 lat pozwania wolności. Mediacja jest to  dobrowolne  doprowadzenie w drodze  negocjacji do ugody, która   zadawala obie   strony konfliktu . Warunkiem je przeprowadzenia jest świadomie , dobrowolne wyrażenia zgody przez obie strony konfliktu.  Na mediacje nie powinny być kierowane  sprawy wątpliwe - fakt zaistnienia zdarzenia musi być potwierdzony materiałem dowodowym,  nie  może być negowany tak przez  ofiarę jak i sprawcę.  Powinna trwać nie dłużej niż miesiąc. Negocjacje  pomiędzy stronami  prowadzone  są przy  udziale   neutralnej osoby wobec stron i konfliktu.  Takimi osobami są mediatorzy , którzy  wspierają przebieg negocjacji , łagodzą  napięcia    i  pomagają  w wypracowaniu przez strony konfliktu porozumienia.

      Przede wszystkim ma służyć pokrzywdzonemu , stwarza bowiem możliwość uzyskania  szybkiej , realnej i zadawalającej rekompensaty   od sprawcy  przestępstwa za doznana krzywdę . Rekompensata ta nie musi być wymierna  finansowo. Pozytywny wynik mediacji to taki , który zadawala obie strony.Sprawca osiąga korzyści  poprzez łagodniejsze potraktowanie – pozytywna mediacja może spowodować zakończenie sprawy na etapie prokuratury ( skrócenie postępowania, umorzenie postępowania na znikomość, wniosek o warunkowe  umorzenie postępowania  ) , a przed sądem  ma  wpływ na wymiar kary.

      Mediacja może mieć równie wymierne korzyści  dla wymiaru sprawiedliwości:  - pozwala skoncentrować się na sprawach o przestępstwa uznawana za najpoważniejsze i najgroźniejsze,- pozwala na rezygnację z tradycyjnych metod reakcji na  przestępstwo , w szczególności w postaci kary pozbawienia wolności , co ma z kolei  wpływ na obniżenie kosztów  związanych z funkcjonowaniem  więziennictwa, ale także  na obniżenie kosztów społecznych- rozłąka rodziny, kosztów związanych z  pomocą  społeczną  i postpenitencjarną , bezrobocie i  bezdomność.         

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone