Strona główna

2013-08-20 12:47

       Postępowanie zainicjowane zostało  w październiku 2012 roku zawiadomieniem Ministerstwa  Finansów.  Było ono   następstwem wyników przeprowadzonych przez służby Ministerstwa Finansów kontroli w I i III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku.

      Kontrole te, dotyczące prawidłowości postępowania organów podatkowych w stosunku do spółek Amber Gold  oraz Amber Gold Invest wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczyły one przede wszystkim dwóch  zagadnień, to jest związanych z  rejestracją spółek  oraz wywiązywania się  przez spółki z obowiązków podatkowych.

        W ramach tych dwóch zagadnień  stwierdozno:

       Odnośnie III Urzędu Skarbowego w Gdańsku kontrola ujawniła, że zarejestrowanie spółki Amber Gold jako podatnika VAT nastąpiło pomimo braku podpisu osób  uprawnionych  do działania w imieniu  spółki. Stwierdzono brak kopii umów rachunku bankowego spółki. Wezwania  o uzupełnienie tych braków formalnych wysyłane były z opóźnieniem. Dokumenty dotyczące  rejestracji spółki, przedłożone  w toku kontroli, nie zawierały żadnej adnotacji, że są zgodne z oryginałami. Stwierdzono ponad 3,5 letnią zwłokę w otwarciu  obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych. Kolejna nieprawidłowość, to bezczynność organu podatkowego w zakresie egzekwowania terminowego składania deklaracji podatku VAT. Stwierdzono również brak wezwań o złożenie brakującego zeznania CIT-8 za 2009 r. i brakującego sprawozdania finansowego z ten rok. Przy czym dokonano zrównoważenia  przypisem  kwoty 180.995,00 złotych  tytułem podatku CIT-8  za 2009 r.

     Ujawniono niewłaściwą wyminę informacji pomiędzy komórką rachunkowości podatkowej,  a komórką wymiarową.

       Nieprawidłowości  w tym Urzędzie związane ze  spółką  Amber  Gold  Invest dotyczyły  zwłoki  w kierowaniu  wezwań  do złożenia wyjaśnień, korekty zeznań CIT-8 w 2008 r. i 2009 r.  oraz złożenia sprawozdania finansowego. Nadto zwłoki w skierowaniu wezwania o złożenie deklaracji podatkowych VAT-7 za okres od marca 2009 r.

       Odnośnie I Urzędu Skarbowego w Gdańsku w zakresie spółki Amber Gold kontrola stwierdziła, że rejestracja podmiotu jako płatnika VAT –UE nastąpiła w oparciu o błędnie wypełniony dokument. Zwłoka w otwarciu  obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyła 18 miesięcy. Stwierdzono zwłokę w kierowaniu wezwań o usunięcie braków formalnych, zwłokę w przekazaniu do III Urzędu Skarbowego w Gdańsku informacji o zmianie właściwości miejscowej spółki na I Urząd Skarbowy. Nadto brak potwierdzenia za zgodność  z oryginałem dokumentów dotyczących rejestracji spółki, brak właściwej weryfikacji dokumentów rejestracyjnych, zwłokę w weryfikacji odpisów z KRS w kwestii dotyczących wartości posiadanych przez wspólników udziałów. Zwłoka wystąpiła również w skierowaniu wezwania w celu wyjaśnienia przyczyn nie złożenia deklaracji VAT- 7 za okres od marca do listopada 2010 roku oraz w skierowaniu pierwszego wezwania do złożenia CIT-8 za 2010r. i  sprawozdania finansowego za ten rok.

        Odnośnie spółki Amber Gold Invest  stwierdzone po stronie I Urzędu Skarbowego w Gdańsku  nieprawidłowości dotyczyły zwłoki w otwarciu obowiązku podatkowego w podatku od osób prawnych. Zwłoka ta przekroczyła  23 miesiące od moment zmiany właściwości miejscowej na I Urząd  Skarbowy. Skutkowało to  brakiem właściwej  reakcji  na niewywiązywanie się podmiotu  z obowiązku składania deklaracji podatkowych.  Nadto kontrolujący stwierdzili  brak przez okres ponad 15 miesięcy jakichkolwiek działań w zakresie monitorowania prawidłowości złożonych zgłoszeń rejestracyjnych/ aktualizacyjnych.

      Kontrola ujawniła również  nieprawidłowość  polegającą na wydłużeniu i opóźnieniu przeprowadzenia stosownych czynności sprawdzających u podatnika  przez I Urząd Skarbowy w Gdańsku. Było to konsekwencją sporu pomiędzy Urzędami, dotyczącego właściwości miejscowej do rozpoznania wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Krakowie –Śródmieściu o przeprowadzenie takich czynności. Dodatkowo stwierdzono  brak stosownych działań  mających na celu ukaranie osób odpowiedzialnych w spółce za niedopełnienie obowiązków podatkowych w trybie ustawy kodeks karny skarbowy  oraz nie wszczęcie  natychmiastowych kontroli podatkowych w spółce.

      

          Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania w lutym 2012 roku I Urząd Skarbowy w Gdańsku  wszczął z urzędu kontrolę dotyczącą spółki. Po stwierdzeniu, że nie jest  właściwy  rzeczowo, przekazał  ją Pomorskiemu Urzędowi Skarbowemu.          

       Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo potwierdziło wystąpienie  szeregu nieprawidłowości  w  działaniu organów  podatkowych w stosunku do spółek Amber Gold oraz Amber Gold Invest w Gdańsku.

       Całość zebranego materiału dowodowego nie dała podstaw do przyjęcia, że  funkcjonariusze urzędów skarbowych, którzy dopuścili się tych  nieprawidłowości,  wyczerpali swoim zachowaniem  znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 kk. Brak jest bowiem znamienia działania na szkodę interesu prywatnego i interesu publicznego.

      W toku postępowania nie potwierdzono, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zaniedbaniami  organów podatkowych wobec spółki, a działaniami samej spółki,  skutkującymi utratą przez szereg osób środków ulokowanych w spółce. Postępowanie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenie mienie klientów spółki Amber Gold prowadzone jest  przez Prokuraturę  Okręgową  w Łodzi.   

      Stwierdzone uchybienia miały charakter formalno-techniczny. Najistotniejszą  nieprawidłowością występującą po stronie obydwu organów podatkowych była zwłoka  w otwarciu obowiązków podatkowych. Przy czym takie opóźnienie  nie zwalniało podatnika od ciążącego na nim obowiązku  rozliczania się z  fiskusem. Konsekwencją opóźnienia otwarcia nie jest pozbawienie Skarbu Państwa należność podatkowych.  Stąd też brak jest podstaw do przyjęcia działania na szkodę interesu publicznego.

       Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku aktualnie prowadzi kompleksową kontrolę. Jej celem jest ustalenie należności podatkowej.  Do czasu przedawnienia, tj. przez okres 5 lat,  należności takie podlegają wyegzekwowaniu od organu reprezentującego  spółkę.

       Niezależnie od powyższego nie można przypisać osobom, które dopuściły się  uchybień, umyślności w ich działaniu. To jest świadomego i celowego naruszenia obowiązków. Uchybienia te, jak ustalono w toku postępowania, były wynikiem ponadnormatywnego obciążenia pracą i jej wykonywaniem w zastępstwie innych, nieobecnych osób. Były również wynikiem chaosu organizacyjnego. Przejawiał  się on  brakiem porozumienia i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami. System nie był  przystosowany do sygnalizowania nieprawidłowości w różnych dziedzinach, to jest w rejestracji, kontroli wywiązywania się z obowiązku, czy też kontroli wpłacanych zaliczek na poczet należności podatkowej. Brak jest   obowiązujących przepisów rangi ustawowej  regulujących  te kwestie. W toku postępowania ujawniono, że urzędy skarbowe stosują różne praktyki w zakresie terminu otwarcia obowiązków podatkowych, kontroli wpłacanych zaliczek lub monitorowania płatnika, który nie składa  deklaracji lub zeznań podatkowych.

        Elementy te mogą wskazywać na nieumyślność  działania urzędników. Dlatego też prokurator dokonał oceny ich zachowania w kontekście przepisu z art.  231 § 3 kk. Dla bytu tego przestępstwa  niezbędnym jest aby jego następstwem było wyrządzenie istotnej szkody. Zebrany materiał dowodowy, jak to wskazano wyżej,  nie dał  podstaw do przyjęcia,  że działanie organów podatkowych  doprowadziło do wystąpienia jakiekolwiek szkody.

       Stwierdzone uchybienia mogą jedynie skutkować odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną. Jak ustalono, po przeprowadzonym przez Izbę Skarbową w Gdańsku postępowaniu,   ukarano dyscyplinarnie dwie osoby z III Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz 5 osób z I Urzędu Skarbowego w Gdańsku. 

       Decyzja o umorzeniu postępowania w tej sprawie jest nieprawomocna.  Jej odpis został przesłany Ministerstwu Finansów, któremu przysługuje  prawo wniesienia zażalenia.        

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone