Strona główna

2014-03-20 11:24

      Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia  Prokuratura Okręgowa w Gdańsku objęła  prezesa spółki  Serenity.

       W listopadzie 2009 roku spółka  Serenity z siedzibą w Gdańsku została dopuszczona przez  Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie  do obrotu  akcjami na rynku alternatywnego obrotu NewConnect. W okresie gdy akcje  spółki dopuszczone były do obrotu giełdowego, odnotowano znaczące wahnięcia  ich kursu. Ujawniono, że znaczną ilość  transakcji  kupna stanowiły  zlecenia  składane w imieniu samej spółki. Ich odzwierciedleniem była sprzedaż przez spółkę tych samych akcji.  

        Zgodnie z  generalną zasadą wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowych, spółka nie może nabywać wyemitowanych przez siebie akcji.  Działania te były również niezgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Konsekwencją transakcji była straty spółki przekraczająca  1.900.000,00 złotych.

        Ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe działania był prezes zarządu spółki Piotr N. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zarzuciła mu popełnienie  przestępstw z art. 588 kodeksu spółek handlowych  oraz z art. 296 § 1 i 3 k.k., to jest  dopuszczenie do kupna własnych akcji oraz nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym,  polegającym na zawarciu niezgodnie z prawem transakcji kupna akacji własnych i transakcji ich sprzedaży, czym wyrządził spółce szkodę  majątkową  w wielkich  rozmiarach.

        Przestępstwo nadużycia zaufania w  obrocie gospodarczym, jeżeli jego następstwem jest szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach,  zagrożone jest karą  od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 

         Wymienionemu przedstawiono nadto zarzuty związane z zaniechaniem obowiązków wynikających   z ustawy  o  rachunkowości, to jest nie poddanie   badaniu przez biegłego rewidenta  sprawozdania  finansowego spółki za rok 2011 oraz nie sporządzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 (czyny z  art. 79 pkt. 1 oraz 77 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).          W toku postępowania ustalono również, że wobec Piotra N. wdrożone było postępowanie w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu podatku dochodowego od papierów wartościowych  i instrumentów  finansowych za rok 2007 i 2011.  Na poczet należności dokonano zajęcia szeregu przysługujących mu praw. Piotr N., w celu udaremnienia zajęcia mienia, na podstawie trzech umów darowizny,  przekazał swojej żonie łącznie 2.570.000,00 złotych.

         Zarzucono mu popełnienie przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności.

        Jego żonie zarzucono udzielenie pomocy do popełnienia tego przestępstwa i udaremnienie dokonania zajęcia mienia oraz osiągnięcie z przestępstwa znacznej korzyści  majątkowej, to jest popełnienie przestępstwa  z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 6 k.k. Przestępstwo to zagrożone jest karą  do 8 lat pozbawienia wolności.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone