Strona główna

2014-04-10 08:17

         Skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku aktem oskarżenia  objęto  5 osób.

         Dwóm pielęgniarkom Oddziału Chirurgii Naczyń Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie u pokrzywdzonej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwą opiekę w okresie pooperacyjnym, tj. popełnienie przestępstwa z art. 156 § 2 k.k. Przestępstwo to zagrożone jest  karą do 3 lat pozbawienia wolości. 

         Jednej z tych oskarżonych  zarzucono nadto zniszczenie  dokumentu  w postaci karty obserwacji chorej, wchodzącej w skład historii choroby, to jest popełnienie  przestępstwa  z art. 276  k.k. To przestępstwo  zagrożone jest  karą  grzywny,  karą  ograniczenia  wolności   albo pozbawienia  wolności  do lat 2.

       Trzem kolejnym osobom zarzucono nieumyślne narażenie pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 k.k., zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolości  do roku, to jest :    

 -  lekarzowi anestezjologowi, znieczulającemu pokrzywdzoną w trakcie  przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, 

- lekarzowi specjaliście z zakresu chirurgii plastycznej, kierującemu zespołem operacyjnym i  z tego tytułu sprawującemu  opiekę lekarską  nad pacjentką,

- lekarzowi  pełniącemu  w okresie od grudnia 2009 roku do sierpnia 2010 roku obowiązki Dyrektora w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, któremu zarzucono nie zagwarantowanie prawidłowej opieki medycznej pooperacyjnej, w tym lekarskiej pacjentom komercyjnym.

       Anestezjologowi zarzucono również usunięcie z  dokumentacji medycznej pokrzywdzonej karty znieczulenia i zastąpienie jej wtórnie sporządzoną, w której poświadczył nieprawdę co do niektórych okoliczności  dotyczących  przebiegu  procesu znieczulenia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolości.  

 

       W dniu 2.08.2010r. obywatelka Szwecji poddała się w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku zabiegowi operacyjnemu z zakresu chirurgii plastycznej.

        Zabieg ten został przeprowadzony w ramach zawartej w 2.09.2008 r. pomiędzy szpitalem, a  Jorgenem Petersenem, umowy dotyczącej  współpracy w zakresie  świadczenia usług medycznych.  

        Sam zabieg od strony chirurgicznej przebiegł prawidłowo. Wystąpiły natomiast między innymi   nieprawidłowości w przebiegu opieki pooperacyjnej. U pokrzywdzonej doszło do ustania oddychania i chwilowego zatrzymania krążenia. Spowodowało ono niedotlenie. Następstwem przedłużającego się niedotlenienia było ciężkie uszkodzenie mózgu. Jest to choroba realnie zagrażająca życiu, a jednocześnie ciężka choroba nieuleczalna, która spowodowała, że pokrzywdzona pozostaje w stanie wegetatywnym.

          Stan wegetatywny to stan, w którym pacjent pozostaje przytomny, ale nie kontaktuje się ze światem rzeczywistym. Zachowane są natomiast reakcje odruchowe, np. samodzielne oddychanie, trawienie podawanych pokarmów, regulacja temperatury ciała.        

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone