Strona główna

2008-07-01 14:27

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim uprawnień w zakresie wydatkowania środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców  na zorganizowanie nowych, przystosowanie istniejących  lub tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem  oskarżenia objęto 7 osób:

- Łucjana Cz. któremu  zarzucono, iż  jako funkcjonariusz publiczny zatrudniony w Starostwie Powiatowym na stanowisku specjalisty, następnie pełnomocnika i koordynatora ds. wdrożenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  w okresie od 1999 roku do 2003 roku nie dopełnił  obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów prawa w zakresie zasad prawidłowej weryfikacji wniosków spółek i podmiotów prowadzących działalności gospodarczą ( 26 tego tupu podmiotów gospodarczych )  o refundację środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie  na tworzenie lub przystosowanie  miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, co spowodowało   zaakceptowanie i przedłożenie do realizacji błędnych wniosków , a w konsekwencji refundację   ze środków PFRON w kwotach zawyżonych  lub refundację w przypadku, gdy taka nie przysługiwała , na szkodę  w/w funduszu w wielkich rozmiarach w kwocie łącznej 842.772. 67 zł , tj. popełnienie przestępstwa  z art. 231 § 1 i 2 kk w zb z art. 296 § 1, 2 i 3  kk  w związku z art. 11 § 2 kk i 12 kk ( zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 10 ).   

Nadto :

- Mariuszowi Sz. , Lucynie R. ,Bogdanowi W. i  Markowi T. zarzucono popełnienie przestępstw oszustwa na szkodę  w/w funduszu w ten sposób, że : jako prowadzący działalność gospodarczą  i z tego tytułu ubiegający się o zwrot kosztów  ze środków funduszu na podstawie zawartych umów ze Starostą Powiatu Starogardzkiego, posługując  się  podrobionymi dokumentami, doprowadzili fundusz do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach, wypłacanych  jako zwrot poniesionych kosztów na organizację  stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej , tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zb z art. 286 § 1 kk w zw z art. 11 § 2kk  (zagrożonego  karą pozbawienia wolności do lat 8 ) ,   

- Józefowi  P.  i Krzysztofowi L. zarzucono  popełnienie przestępstwa oszustwa  na szkodę  w/w funduszu w ten sposób, że jako prowadzący działalność gospodarcza  i z tego tytułu ubiegający się o zwrot kosztów  ze środków funduszu na podstawie zawartych umów ze Starostą Powiatu Starogardzkiego, posługując się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, doprowadzili fundusz do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach, wypłaconych jaki zwrot poniesionych kosztów na organizację  stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,tj. popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk  ( zagrożonego  karą pozbawienia wolności  do lat 8 ) .   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone