Strona główna

2014-07-02 08:36

     Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła Sławomira W. o  prowadzenie bez zezwolenia działalności  polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe oraz o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia  mieniem  kilkudziesięciu  osób, które zawarły z nim umowy inwestycyjne.          

      Postępowanie zostało zainicjowane przez Komisję  Nadzoru Finansowego.

    Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze potwierdziło  prowadzenie przez Sławomira W. w ramach spółki Orcan Software Investment   S.A. z siedzibą w Gdańsku działalności  parabankowej.

         Nie posiadając wymaganego prawem zezwolenia, zawierał z klientami umowy  inwestycyjne. W  zamian za środki ulokowane na określony  czas, zobowiązywał się  do wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia, które było  ustalane procentowo od wysokości środków wpłacanych przez klientów. Wynosiło ono od 1,5 % do 2,5 %, parokrotnie przewyższając stopę zysku wypracowywaną w sektorze bankowym. Przekazywane  przez klientów  na rachunek spółki środki miały być  inwestowane  finansowo, w tym  na rynku walutowym.   W okresie od maja 2010 roku do września 2012 roku  Sławomir W. zgromadził środki pieniężne w kwocie przekraczającej 7.600.000 złotych. Zarzucono mu popełnienie przestępstwa  z art. 171 ust. 3 ustawy  Prawo bankowe  w zw. z art. 171  Ustawy Prawo bankowe.  Za przestępstwo to grozi kara do 5 000 000 złotych i kara pozbawienia wolności do lat 3.   

       Zawierając umowy inwestycyjne, na podstawie których od osób fizycznych i osób  prowadzących działalności gospodarczą przyjął łącznie 7 697.500,00 złotych, ukrył  przed nimi brak zezwolenia na przyjmowanie środków finansowych, jak i fakt niespłacania zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów inwestycyjnych. Wykorzystał również błędne ich przekonanie  o dobrej sytuacji finansowej  spółki  oraz błędne przeświadczenie co do możliwości uzyskania deklarowanego zysku. Z przekazanych środków Sławomir W. uczynił sobie stałe źródło dochodu.

       Działając w powyższy sposób doprowadził 47 klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. W związku z tym Sławomirowi W. zarzucono również popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 294 k.k. w  zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., za które  grozi  mu kara  do 15 lat pozbawienia wolności.

       Sławomir W. ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany 11 lipca 2013 roku i tymczasowo aresztowany. Przesłuchany  w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

       Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku .     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone