Strona główna

2015-03-27 10:37

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku decyzją o umorzeniu zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Gdańska w związku z ogłoszeniem konkursu na wybór operatora budynku szkoły oraz nieprawidłowości  w związku z przebiegiem i wyborem oferty na najem  lokalu przy ul. Azaliowej  w Gdańsku Kokoszkach.    

       W świetle zebranego materiału dowodowego nie stwierdzono aby doszło do przekroczenia uprawnień, bądź  niedopełnienia obowiązków przez  Prezydenta Miasta Gdańska, jak też przekroczenia uprawnień przez członków Komisji konkursowej.

     Postępowanie zostało zainicjowane w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska zarządzenia  z dnia 17 grudnia 2013r.  Jak ustalono, zarządzenie to dotyczyło zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem w  trybie konkursu  ofert  ograniczonych  podmiotowi, który w okresie od 1.09.2014r. do 31.08.2020r.  poprowadzi placówkę publiczną – szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi.  Zostało ono wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nie rozstrzygało kwestii oddania szkoły publicznej do prowadzenia osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego. Gmina Gdańsk nie utworzyła bowiem szkoły publicznej, a zatem  nie mogła jej przekazać. Przedmiotowe zarządzenie nie odnosi się również do wyrażenia zgody na prowadzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.  

       Nie stwierdzono nieprawidłowości w przebiegu konkursu, w tym aby ktokolwiek próbował  wpływać  na wybór  oferty. 

        Z podmiotem wyłonionym w wyniku konkursu została podpisana umowa cywilno prawna najmu lokalu wraz z dzierżawą terenu. Gmina nie wyzbyła się prawa własności. W umowie zostało zastrzeżone prawo do jej wypowiedzenia  w określonych przypadkach, w tym w przypadku opóźnienia w płatności  z tytułu najmu lub dzierżawy, niewłaściwej eksploatacji, w przypadku  wydania decyzji o cofnięciu  najemcy zezwolenia   na założenie szkoły  publicznej.  

       Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do zadań własnych gminy. Ustawa ta jednak dopuszcza zakładanie szkół publicznych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Taką możliwość przewiduje  art. 58 ust. 3  tej ustawy, stosownie do którego założenie szkoły przez taki podmiot wymaga  zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Procedura uzyskania takiego zezwolenia określa Rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu.

       Podmiot wyłoniony w wyniku konkursu ofert, z którym następnie została podpisana umowa najmu,  uzyskał zezwolenie na założenie  szkoły.  Szkoła nosząca nazwę Pozytywna Szkoła Podstawowa w Kokoszkach została  utworzona  i obecnie funkcjonuje. Jak ustalono jest w pełni bezpłatna. Bezpłatne są liczne zajęcia dodatkowe. Program nauczana realizowany jest zgodnie z programem Ministra Edukacji. Dodatkowo jest on poszerzony o dodatkowe zajęcia i inicjatywy podejmowane przez poszczególnych nauczycieli. W godzinach popołudniowych realizowane są również zajęcia  płatne. Nie kolidują one z zajęciami  bezpłatnymi .

        Na podstawie zebranego materiału dowodowego nie stwierdzono również aby doszło do przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Gdańska poprzez likwidację szkolnictwa samorządowego, przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia podmiotom prywatnym, czy też uchylania się od obowiązku zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji samorządowej.Ustalono, że w latach 2011-2013 Gmina Gdańsk zlikwidowała łącznie 15 szkół , dla których była organem prowadzącym. U podłoża decyzji leżały zmiany  demograficzne.  Likwidacji  uległy te szkoły, które od kliku lat nie dokonywały naboru. W dniu likwidacji  nie było w nich uczniów/słuchaczy.  

         W tym samym okresie Gmina Gdańsk  przekazała do prowadzenia  innemu podmiotowy tylko jedną szkołę,  to jest szkołę podstawową nr 29,  która w roku szkolnym 2011/2012 miała 64 uczniów. Szkoła ta jest bezpłatna dla wszystkich uczniów.   W związku z likwidacją  szkół  nie stwierdzono problemu dostępu  do publicznej edukacji.   

Dedcyzja o umorzeniu postępowania jest prawomocna.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone