Strona główna

2015-12-14 08:41

        Oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa niedopełnienie obowiązków kuratora sądowego, sprawującego nadzór nad skazanym Marcinem P. oraz poświadczenie nieprawy,  czym działał na szkodę osób, na rzecz których  Sąd  orzekał wobec skazanego obowiązek  solidarnego naprawienie szkody. Przestępstwo to zostało zakwalifikowane z art. z  art. 271 § 1 k.k. w zb z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

        Jest to drugi akt oskarżenia w tej sprawie. Pierwotny, którym prokuratura Markowi L. zarzuciła popełnienie przestępstwa z art. 271 § 1 k.k., to jest poświadczenie nieprawdy, został skierowany do Sądu w grudniu 2012 roku.

         W toku prowadzonego wówczas postępowania przygotowawczego, zainicjowanego zawiadomieniem Ministerstwa Sprawiedliwości ustalono, że Marek L. w sporządzonej przez siebie dokumentacji potwierdził wykonanie przez skazanego Marcia P. w całości orzeczonego wyrokiem sądu obowiązku naprawienia szkody wobec około 500 pokrzywdzonych w kwocie około 170 500,00 zł. Z posiadanych przez kuratora, a przekazanych przez skazanego dowód wpłat  wynikało natomiast, że  skazany z obowiązku wywiązał się tylko w niewielkiej części, tj. wobec  pięciu  pokrzywdzonych.     

           Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku umorzył postępowanie stwierdzając, że w jego ocenie oskarżony swoim  zachowaniem nie  wyczerpał znamion zarzuconego mu przestępstwa. Wskazał  natomiast na możliwość  realizacji przez oskarżonego przestępstwa niedopełnienia obowiązków jako funkcjonariusza publicznego.   

         Decyzja ta została zaskarżona przez prokuratora. Sąd odwoławczy utrzymał w ją w mocy.Prokurator Generalny wniósł kasację od decyzji Sądu odwoławczego. W wyniku jej rozpoznania, postanowieniem w dniu 18 grudnia 2013r. Sąd Najwyższy uchylił  obydwa postanowienia i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpozna. Podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego, że właściwym byłoby dokonanie oceny prawnej zachowania oskarżonego  w świetle  przepisu art.   231 § 1 k.k.   

        Po zwrocie akt przez Sąd Najwyższy, prokurator wystąpił z wnioskiem  o ich zwrot w celu uzupełnia postępowania przygotowawczego. Po  wykonaniu czynności,  Markowi L. uzupełniono  zarzut o czyn z art. 231§ 1 kk. W ocenie prokuratury, jako funkcjonariusz publiczny zaniechał sowich obowiązków. Nie wystąpił bowiem do pokrzywdzonych o informację dotyczącą sposobu realizacji przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, nie dokonał weryfikacji  informacji  uzyskanych od  skazanego  oraz nie złożył  do Sądu stosownego wniosku w sprawie zmiany  orzeczenia. Natomiast w sporządzonej przez siebie dokumentacji potwierdził wykonanie przez skazanego w całości orzeczonego wyrokiem sądu obowiązku naprawienia szkody, co nie było zgodne  prawdą.

        Marek L. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa. Jest ono  zagrożone  karą do 5 lat pozbawienia wolności.

          Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.       

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone