Strona główna

2016-05-16 14:25

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku nr 34/2016 z dnia 5 maja 2016r. wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszły następujące komórki organizacyjne : Wydział I Śledczy, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydział III Postępowania Sądowego, w tym Dział do Spraw Pozakarnych, Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji, Wydział V Budżetowo – Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy, Dział Inwestycji i Remontów, VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, VII Samodzielny Dział do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych, VIII Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, IX Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a także Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, Stanowisko Audytora Wewnętrznego, Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Wydział I Śledczy objął zakresem swojego działania m.in. prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tego typu sprawach, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej objął zakresem swojego działania m.in.  prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne oraz względem mienia znacznej wartości, o których mowa w art.115§5k.k. przestępstwa finansowe i skarbowe, udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tego typu sprawach, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.    

Wydział III Postępowania Sądowego objął zadania w zakresie m.in. udziału prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prokuratur rejonowych, w trybie art. 328 ust.3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, prowadzenie postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, a także udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach, rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

Wydział IV Organizacyjny objął zadania w zakresie m.in. organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury, skarg i wniosków, udostępniania informacji publicznej, obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, a także udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych objął zakresem swojego działania m.in. prowadzenie i nadzorowanie zleconych przez Prokuratora Okręgowego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, udział prokuratorów  w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w tych sprawach oraz w innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.    

VII Samodzielny Dział do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych objął zakresem swojego działania m.in. prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) : o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k., udział prokuratorów  w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w tego typu sprawach oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

VIII Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz objął zakresem działania m.in. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych, zapewnienie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, wykonywanie analiz kryminalnych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturze okręgowej i w podległych prokuraturach rejonowych, analizowanie spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa pod kątem ich ewentualnego podjęcia, po czym kontynuowania postępowania przygotowawczego, udział prokuratora w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

IX Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych objął zakresem swojego działania m.in. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych, ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, przeprowadzanie postępowań sprawdzających.               

      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone