Strona główna

2016-11-15 09:33

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, kierując akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku, oskarżyła dwóch mężczyzn w wieku 35 oraz 33 lat o dokonanie szeregu oszustw oraz o popełnienie przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśniana.

W/wymienieni oskarżeni zostali o wyłudzenie 12 lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego, o wartości od 80 tys. zł. do 500 tys. zł., znajdujących się głównie w Gdańsku, ale także w Warszawie, Bydgoszczy oraz Tczewie. Łączna wartość wyłudzonych (na szkodę 15 pokrzywdzonych) nieruchomości wynosiła 2,55mln.zł. 

Oskarżeni doprowadzili w okresie od września 2010r. do października 2011r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, w ten sposób, że udzielali im pożyczek, wprowadzając w błąd co do ich wysokości i formy zabezpieczenia, wykorzystując niezdolność pokrzywdzonych do należytego pojmowania skutków zawieranych umów, a często również wyzyskując ich przymusowe położenie, co skutkowało zawarciem umów przenoszących własności nieruchomości pokrzywdzonych na spółkę cypryjską, której założycielami i udziałowcami byli oskarżeni.

Nadto oszukańcze zabiegi oskarżonych, wprowadzających pokrzywdzonych w błąd co do udzielenia pożyczek pod zastaw nieruchomości, skutkowały pozyskaniem tychże nieruchomości, poprzez – w dwóch przypadkach - doprowadzenie do zawarcia umów przedwstępnych ich sprzedaży oraz podpisania pełnomocnictw dla oskarżonych do zawarcia umów przyrzeczonych, zaś w jednym przypadku do udzielenia pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania.

Umowy pożyczek zawierane były przez oskarżonych z osobami będącymi w trudnej sytuacji finansowej, które godziły się na podpisanie niekorzystnych dla nich umów, skutkujących przeniesieniem własności ich nieruchomości na inne osoby (podmioty), które obiecywały im zwrotne przeniesienie własności nieruchomości po spłacie długu. Jednocześnie osoby pokrzywdzonej godziły się na podpisywanie umowy zawierającej pokwitowanie odbioru znacznie wyższej kwoty, niż rzeczywista wysokość pożyczki, ufając zapewnieniom pożyczkodawców o konieczności takiego skonstruowania zapisów.

Jak ustalono wysokość rzeczywiście udzielonych pokrzywdzonym pożyczek wynosiła od 1.000zł. do 50 tys.zł.

Kontynuacją dokonanych wyłudzeń, były działania podjęte przez oskarżonych w okresie od lipca 2011r. do sierpnia 2012r., w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia i zajęcia nieruchomości. Działania te polegały na dalszej odsprzedaży prawa własności nieruchomości wyłudzonych od pokrzywdzonych, bądź pomaganiu do przenoszenia prawa własności nieruchomości.  

Działania te stanowią przestępstwa z art. 299§1i5k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. 

Przestępstwo oszustwa – z art. 286§1k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8, przy czym jeśli dotyczy mienia znacznej wartości – karą pozbawienia wolności wynosi lat 10.

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone