Strona główna

2017-02-21 14:26

Prokurator Prokuratury Okręgowej uczestniczy w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim  o  uznaniu  Leszka P. za osobę stwarzającą  zagrożenie  w rozumieniu  ustawy  z dnia 22 listopada 2013r o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami  psychicznymi, stwarzających zagrożenie  życia,  zdrowia  lub wolności seksualnej innych osób.

Przy piśmie z dnia 20.02.2017r Sąd doręczył Prokuraturze Okręgowej sporządzoną przez biegłych sądowych opinię dotyczącą Leszka P., zobowiązując  do ustosunkowania się  do jej treści poprzez ewentualne  uwagi,  zastrzeżenia  i wniosku. Prokurator nie  zgłosił zastrzeżeń do opinii.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku będzie uczestniczył w rozprawach. W ich  toku, w zależności od o poczynionych  ustaleń  będzie miał możliwość zgłaszania wniosków dowodowych mających na celu wyjaśnienie ewentualnych sprzeczności.

Czynności w tej sprawie podejmowane są przez Sąd  dynamicznie. Nie mniej jednak w sytuacji, gdyby do dnia zakończenia odbywania przez Leszka P. kary  pozbawienia wolności  nie  uprawomocniło się  postanowienie  Sądu  o uznaniu uczestnika za osobę stwarzającą zagrożenie, tak wnioskodawca, jak i  prokurator na podstawie art. 730 k.p.c. może wystąpić o zabezpieczenie polegające na osadzeniu uczestnika w warunkach izolacji w Krajowym Ośrodku Zachowań Dysocjalnych w Gostyninie.  

Środek ten  może zostać zastosowany w szczególności wobec uczestnika, który został uznany za osobę stwarzającą zagrożenie  i z uwagi na stwierdzone bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźby  jej użycia  przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności  seksualnej, zagrożonego  karą pozbawienia wolności,  której górna granica wynosi  co najmniej 10 lat,  został  umieszony w ośrodku w Gostyninie.

Środek   stosowany jest do czasu  uprawomocnia postawienia Sądu I instancji.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone