Strona główna

2017-05-24 13:43

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej szeregu wyłudzeń lokali mieszkalnych pod pozorem zawieranych umów pożyczek, zabezpieczonych przeniesieniem praw do nieruchomości, przy wykorzystaniu przymusowego położenia pożyczkobiorców.    

 

Na podstawie analizy zgromadzonego w kilkuset tomach akt materiału dowodowego, prokurator podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów 15 podejrzanym, biorącym udział w procederze oszukańczego przejmowania nieruchomości, a także o ich zatrzymaniu i przeszukaniu kilkunastu posesji, położonych głównie na terenie Trójmiasta.

 

W wyniku zrealizowanych przez funkcjonariuszy KWP w Gdańsku przeszukań zabezpieczono m.in. dokumenty, a także komputery i nośniki pamięci, które zostaną przekazane biegłym do analizy.

 

W dniu 23.05.2017r. zatrzymano 14 osób podejrzanych (w wieku od 28 do 58 lat, w większości mieszkańców Trójmiasta), powiązanych ze sobą rodzinnie, zawodowo, bądź towarzysko, występujących w sprawie jako pośrednicy, pożyczkodawcy, bądź łączących te funkcje. 

 

Wszystkim podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw (wyłudzeń i wyzyskania przymusowego położenia pokrzywdzonych) skutkujących przejmowaniem nieruchomości.

 

Podejrzani usłyszeli również zarzuty (poszczególni podejrzani od kilku do kilkunastu zarzutów) dotyczące dokonania szeregu oszustw, polegających na doprowadzenia kilkudziesięciu pokrzywdzonych – właścicieli nieruchomości – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (prawem do lokalu), na skutek zawieranych umów pożyczek, których zabezpieczeniem było przeniesienie własności lokali.

Pokrzywdzeni byli m.in. wprowadzani w błąd co do warunków i charakteru zawieranych umów. Sprawcy wykorzystywali również niezdolność pokrzywdzonych do zrozumienia m.in. skutków prawnych i ekonomicznych w/w umów (przeniesienia własności nieruchomości jako zabezpieczenia umowy pożyczki).

Jednocześnie podejrzani mieli świadomość sytuacji finansowej pokrzywdzonych, ich zadłużeń i braku możliwości spłaty pożyczek.      

Przestępczy proceder był realizowany przez podejrzanych w okresie od 2010r. do 2016r.

Kwestionowane umowy zawierane były w kancelariach notarialnych głównie na terenie Trójmiasta. Przejmowane nieruchomości położone były zarówno w Gdańsku, jak i w innych miejscowościach na terenie całego kraju, a ich wartości (średnio od ponad 100 tys.zł. do ponad 300tys. zł.) były w aktach notarialnych zaniżane.

 

Ośmiu podejrzanym ogłoszono również pojedyncze zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw z art. 304k.k. – tj. wyzyskania przymusowego położenia pokrzywdzonych (m.in. w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi) i zawarcia umów (nakładając obowiązek świadczenia niewspółmiernego do świadczenia wzajemnego) pożyczek, których zabezpieczeniem było przeniesienie własności nieruchomości, a także umowy sprzedaży prawa do lokalu z tzw. prawem odkupu.

 

Prokurator, po wykonaniu czynności mających na celu ujawnienie majątku podejrzanych, wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomościach podejrzanych na poczet m.in. roszczeń o naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonych. Zabezpieczone zostały liczne nieruchomości (lokale mieszkalne, grunty) - w ilości od kilku do kilkunastu - w odniesieniu do poszczególnych podejrzanych.  Łącznie zabezpieczono mienie podejrzanych w ilości ponad 60 nieruchomości.  

 

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania, jak również przedstawienie kolejnych zarzutów podejrzanym.

Aktualnie ogłoszone zarzuty obejmują część wyodrębnionych w sprawie wątków. 

Do prowadzonego śledztwa zostało bowiem, decyzją prokuratora, dołączonych kilkadziesiąt postępowań z terenu całego kraju. W postępowaniu występuje ponad 80 osób pokrzywdzonych.

Systematycznie analizowane są również uzyskane w toku postępowania akty notarialne (ok. 700), pod kątem ewentualnego ujawnienia kolejnych przestępstw. 

 

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem wytycznych Prokuratora Generalnego w zakresie zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego o przestępstwa oszustwa skutkujące utratą przez pokrzywdzonych prawa własności nieruchomości.   

 

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, w przypadku trojga podejrzanych, którym nie zarzuca się dokonania wyłudzeń mienia znacznej wartości – zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi lat 8. 

 

W dniach 23.05.2017r. oraz 24.05.2017r. prokurator ogłosił zarzuty i przesłuchał 14 doprowadzonych podejrzanych, część z nich złożyła wyjaśnienia.

Podjęto decyzję o skierowaniu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 10 podejrzanych. 

W stosunku do pozostałych 4 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe w postaci : poręczeń majątkowych w kwotach od 50 tys.zł. do 70 tys.zł., oddania pod dozór Policji, zakazu opuszczania kraju oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa finansowego i obrotu nieruchomościami.    

 

Tatiana Paszkiewicz

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone