Strona główna

2017-06-06 09:24

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwo w sprawie korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

 

Prokurator - na podstawie zebranego materiału dowodowego - przedstawił 5 podejrzanym (mężczyznom w wieku od 39 l. do 65 l., mieszkańcom powiatu wejherowskiego, okolic Starogardu Gdańskiego, a także Gdyni, Kartuz i Kościerzyny) zarzuty dotyczące płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i pomocnictwa do popełnienia tego przestępstwa, a także przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środka odurzającego). 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Wewnętrzna kontrola egzaminów teoretycznych ujawniła nieprawidłowości. Na podstawie zapisu monitoringu stwierdzono, że w ciągu jednego dnia na dwa egzaminy teoretyczne dwóch różnych osób, zgłosił się ten sam mężczyzna. W ciągu następnych tygodni w/wskazany mężczyzna stawiał się na egzaminy w miejsce kolejnych osób.

Zakwestionowane egzaminy, które zakończyły się wynikiem pozytywnym, przeprowadzał ten sam egzaminator.

 

W toku śledztwa m.in. zabezpieczono zapisy monitoringu, przeprowadzono czynności operacyjne, a także przesłuchano świadków.

Ustalono mechanizm działania sprawców, którzy ułatwiali zdanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w zamian za korzyści majątkowe.

Egzaminator PORD przeprowadzając egzaminy teoretyczne na prawo jazdy, dopuszczał do testów znajomą osobę, w miejsce kursantów. Egzaminy odbywały się zarówno w Gdańsku, jak i w oddziale w Gdyni.

Jednocześnie występował pośrednik (także pracownik PORD), który otrzymywał od instruktorów (przeprowadzających kursy) pieniądze oraz dane kursantów, którzy nie byli zainteresowani przystąpieniem do egzaminów. Następnie pośrednik ustalał (u osoby powiązanej z Pomorskim Ośrodkiem) dla takich zgłoszonych osób, terminy egzaminów, po czym instruował mężczyznę rzeczywiście zdającego testy. Przekazywał mu informację o tym kiedy i gdzie ma się udać, a także na jaką kategorię prawa jazdy odbędzie się egzamin.

Za takie załatwienie egzaminu kursanci płacili kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, które były rozdzielane pomiędzy zaangażowanych w przestępczy proceder.

 

W związku z powyższym w dniu 11.05.2017r. zatrzymano cztery osoby – egzaminatora, dwóch instruktorów oraz mężczyznę przystępującego do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w miejsce kursantów.

Następnie w dniu 1.06.2017r. zatrzymano kolejnego podejrzanego – pełniącego rolę tzw. pośrednika.

 

Jednocześnie podczas przeszukania posesji, położonej w powiecie wejherowskim, należącej do jednego z zatrzymanych – tj. mężczyzny przystępującego do testów – ujawniono plantację marihuany. Zabezpieczono m.in. maszyny do rozdrabniania suszu, 96 sztuk roślin konopi, będących w różnych fazach wzrostu, a także prawie 2 kg. tego środka odurzającego.    

 

Prokurator podjął decyzję o przedstawieniu w/wymienionym podejrzanym zarzutów – łącznie kilkunastu dotyczących 14 zdarzeń, popełnionych w okresie od marca do kwietnia 2017r.      

 

Egzaminatorowi PORD (l.39) zarzucono - jako funkcjonariuszowi publicznemu - przekroczenie uprawnień, poprzez dopuszczenie osoby nieuprawnionej (współpodejrzanego) do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, zamiast kursantów - kandydatów na kierowców, pomimo obowiązku potwierdzenia tożsamości osoby egzaminowanej, działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

 

Proceder taki miał miejsce w okresie od marca do kwietnia 2017r. i dotyczył 14 osób, które miały przystąpić do egzaminów. 

Podejrzany przyznał się  jedynie do wpuszczania na egzaminy osoby innej niż uprawniona.  Trwa weryfikacja wskazanych okoliczności.

 

Prokurator skierował wobec podejrzanego wniosek do Sądu o zastosowanie jako środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował areszt warunkowy, który został uchylony po wpłaceniu kwoty 20.000zł. poręczenia majątkowego. Zażalenie prokuratury na powyższą decyzję nie zostało uwzględnione. 

Podejrzanemu (za czyn z art. 231§2k.k.) grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

Prokurator przedstawił kolejnemu podejrzanemu (l.55), który rzeczywiście przystępował do egzaminów, zarzuty pomocnictwa do popełnienia przestępstw przez egzaminatora (przekroczenia uprawnień).

Przyjęto, że podejrzany swoim zachowaniem – wzięciem udziału w przedmiotowych egzaminach, ułatwił egzaminatorowi popełnienie zarzuconych mu czynów.

Podejrzany otrzymywał kwoty po 500zł. za każdy egzamin do którego przystąpił. 

Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące - wytwarzania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste poprzez uprawę 96 sztuk roślin konopi, a także wprowadzania do obrotu prawie 2 kg., a więc znacznej ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste.   

Podejrzany przyznał się do zarzutów dotyczących Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i złożył wyjaśnienia zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Natomiast odmówił złożenia oświadczenia odnośnie zarzutów dotyczących przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres 3 miesięcy.

Za pomocnictwo do przestępstwa z art. 231§2k.k. podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Natomiast wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (do lat 15).   

 

Prokurator zarzucił instruktorom, a także pośrednikowi - dokonanie przestępstw płatnej protekcji – tj. powołania się na wpływy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnych wyników egzaminów teoretycznych na prawo jazdy dla szeregu osób, w zamian za korzyści majątkowe.

 

Jednemu z instruktorów (l.65) zarzucono podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu zdania egzaminu dla jednej osoby, w zamian za korzyść majątkową. 

Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia.

Zastosowano wobec podejrzanego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20.000zł. oraz dozoru Policji i zakazu wykonywania zawodu.

Drugiemu z instruktorów (l.48) przedstawiono dwa zarzuty tego rodzaju.

Podejrzany przyznał się do jednego z zarzutów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd zastosował areszt warunkowy, który został uchylony po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 30.000zł. Zażalenie prokuratora na powyższą decyzję nie zostało uwzględnione. 

 

Zatrzymanemu w dn. 1.06.2017r. podejrzanemu (pracownikowi PORD), pełniącemu rolę pośrednika (l.61), prokurator zarzucił dokonanie w okresie od marca do kwietnia 2017r. przestępstw płatnej protekcji – powoływania się na wpływy w PORD i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnych wyników egzaminów teoretycznych na prawo jazdy dla 14 osób, w zamian za korzyści majątkowe. 

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, które podlegają weryfikacji.

Wobec podejrzanego prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, który nie został uwzględniony. Sąd zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 20.000zł. oraz dozór Policji.      

 

Przestępstwo z art. 230§1k.k. (płatna protekcja) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy i trwają dalsze ustalenia.  

 

Rzecznik Prasowy

 

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz

 

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone