Strona główna

2017-07-21 13:04

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ponownie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie śmierci mężczyzn,  którego zwłoki ujawnione zostały  2.10.2015r w Kartuzach.

Postępowanie prowadzone było wielowątkowo, a w jego toku wyjaśniane były  przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny, czy do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie oraz prawidłowość czynności funkcjonariuszy Policji prowadzonych  w związku  zaginięciem  mężczyzny.

Wydana w tej sprawie 16.08.2016r  decyzja o umorzeniu postępowania została uchylona 30 stycznia 2017r przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, który rozpoznawał wniesione zażalenie.

Postępowanie zostało uzupełnione o czynności wskazane przez Sąd. Przesłuchano  wskazanych  świadków oraz  uzyskano opinię  biegłego z zakresu informatyki.   

Ponowna analiza  zebranych  w tej sprawie dowodów nie dała podstaw do  stwierdzenia, że udział w samobójstwie pokrzywdzonego mogły  mieć osoby trzecie, czy to poprzez namowę lub udzielenie pomocy, czy też poprzez  spowodowanie obrażeń ciała, skutkujących śmiercią.

Na żadnym etapie śledztwa nie pojawiły się dowody wskazujące na bezprawność zachowań funkcjonariuszy  KPP Kartuzy. Nie stwierdzono aby stosowana była przez nich przemocy wobec pokrzywdzonego, czy też inne  niedozwolone  działania.

Zebrane dowody nie dostarczyły również podstaw do stwierdzenia, że funkcjonariusze  KPP Kartuzy  nie dopełnili  swoich obowiązków  w związku  z  poszukiwaniami zaginionego. Stwierdzono, że funkcjonariusze działali w zakresie swoich uprawnień. Wszelkie procedury  wymagane  przepisami zostały dochowane. Poszukiwania  prowadzone były z  należytą starannością, wszechstronnie,  z uwzględnieniem  możliwości  personalnych  i technicznych.

 

Postępowanie w zakresie wszystkich czynów będących jego przedmiotem ,to jest o  z art.  151 k.k., art. 156 § 3 k.k. oraz z art. 231 § 1 k.k.  zostało zakończone 21.06.2017r prawomocną decyzją o umorzeniu śledztwa wobec stwierdzenia,że czyny nie wyczerpują znamion  czynów zabronionych.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone