Strona główna

2018-01-15 12:27
Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29.12.2017r. powołano biegłych z  Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie celem sporządzenia uzupełniającej opinii w sprawie PO II Ds 18.2017 dotyczącej udaremnienia lub uszczuplenia, wobec grożącej niewypłacalności lub upadłości, zaspokojenia swoich wierzycieli przez usunięcie, zbycie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie składników majątku Wakoz Budownictwo SA tj. o przestępstwo z art.300§1 kk. W sprawie tej wydano nadto dnia 29.12.2017r. postanowienie o zawieszeniu śledztwa PO II Ds. 18.2017.

Jeżeli osoba pokrzywdzona lub jej pełnomocnik zwróci się w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia o doręczenie jej odpisu postanowienia o powołaniu biegłych lub odpisu postanowienia z dnia 29.12.2017 r. o zawieszeniu postępowania, to zostanie on takiej osobie doręczony. Złożenie wniosku po tym terminie jest bezskuteczne.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone