Komunikaty Rzecznika Prasowego
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu w latach 2006 -2009 Oddziału Terenowego w TVP w Gdańsku.


    Postępowanie prowadzone było w kierunku przestępstwa z art. 296 § 1 kk, tj. nadużycia  posiadanych uprawnień, bądź  niedopełnienia ciążących obowiązków  w okresie od 1 października  2006 roku do 31 stycznia 2009 roku przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami  majątkowymi  oddziału.

     Decyzja o wszczęciu  postępowania w tej sprawie została podjęta po analizie skierowanego w kwietniu 2009 roku przez Dyrektora Oddziału Terenowego TWP w Gdańsku zawiadomienia popełnieniu przestępstwa oraz protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej TVP oraz protokołu  kontroli przeprowadzonej przez NIK – Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Obie kontrole wskazywały na nieprawidłowości  w funkcjonowaniu ośrodka  gdańskiego w wyżej wskazanym okresie, w szczególności w zakresie decyzji  podejmowanych przez ówczesne kierownictwo  między innymi w przy  kontraktach  z podmiotami zewnętrznymi na usługi z zakresu reklamy, marketingu i działań  PR. Oprócz tego  wątku, przedmiotem prowadzonego  postępowania przygotowawczego  były również takie wątki  jak:

- zawieranie  niekorzystnych kontraktów z różnymi podmiotami zewnętrznymi  na usługi, które mogły zostać wykonane  w ramach środków  posiadanych przez  oddział,  przede wszystkim kontraktów  zawartych  z firma zewnętrzną  w zakresie organizacji w latach 2007-2009  dwóch przedsięwzięć  artystycznych , tj.  Wystawy 50-lecia TVP Gdańsk  oraz Festiwalu Dwa Teatry,  

- poniesienie kosztów usług zwianych z realizacją projektu  architektonicznego  nowego kompleksu  oddziału,

- nieuzasadnionego zwiększenie kosztów obsługi archiwum programowego  poprzez zawarcie kontraktu z firmą zewnętrzną,   

- zatrudnianie dodatkowych osób, którym powierzano pełnienie obowiązków  dotąd realizowanych przez etatowych pracowników oddziału,

- niekorzystne rozporządzenie  środkami   pieniężnymi  w kwocie  ponad 6 mln złotych, przekazanych  na  rzecz oddziału  przez  firmę  Careffour z  tytułu  spłaty zaległej dzierżawy,

- ponoszenie przez dyrektora wysokich i nieuzasadnionych  okolicznościami  wydatków w ramach  wydatków na cele reprezentacyjne.         

       W toku postępowania  zebrano oraz poddano analizie  obszerną dokumentację źródłową, dotyczącą funkcjonowania Terenowego Oddziału TVP w Gdańsku, zarówno  pochodzącą z oddziału , jak i  z Centrali TVP w Warszawie,  a nadto  uzyskaną od kontrahentów  będących stronami umów zawartych  przez oddział. Przesłuchano również  kilkudziesięciu świadków, w tym  aktualnych i  byłych pracowników  i  współpracowników  gdańskiej TVP oraz członków Zarządu  TVP  SA.        

      Warunkiem odpowiedzialności z art. 296 kk  jest wyrządzenie,  w sposób umyślny  lub chociażby nieumyślny  znacznej szkody  majątkowej  lub szkody w wielkich  rozmiarach  w mieniu zarządzanej jednostki. Przy czym  szkoda ta musi być  wynikiem  nadużycia udzielonych uprawnień  lub  niedopełnienia ciążącego  obowiązku .

       Dokonana analiza zebranego materiału dowodowego nie dała podstaw  przypisania  ówczesnemu dyrektorowi ośrodka popełnienia  przestępstwa nadużycia zaufania poprzez nadużycie udzielonych uprawnień, czy też niedopełnienia ciążącego obowiązku  w zakresie zajmowania  się sprawami  majątkowymi oddziału. Dokonane ustalenia  nie potwierdziły również aby  doszło do wyrządzenia  znacznej  szkody majątkowej,  tym bardziej  szkody wielkich rozmiarach.

      W zakresie poszczególnych  badanych wątków stwierdzono co następuje:

      Brak jest podstaw negowania  faktu zlecania szeregu firmom zewnętrznym  zadań z zakresu różnych dziedzin.  Ustalono, iż powierzanie  firmom zewnętrznym zleceń, zarówno z zakresu przedsięwzięć artystycznych , jak i innych  nie było sprzeczne  ze Statutem TVP SA, Regulaminem Organizacyjnym TVP SA , jak i Regulaminem Organizacyjnym Terenowego Ośrodka TVP  w Gdańsku. Nadto  było również działaniem oczekiwanym. W  związku z prowadzoną w całej spółce TVP restrukturyzacją, zmierzającą  do obniżenia kosztów osobowych, na rzecz podejmowania szerokiej współpracy z zewnętrznymi  kontrahentami,   popierana była tendencja  zwalniania etatowych pracowników.  Praktyka powierzania zadań firmom zewnętrznym  miała na celu zmniejszenie  obciążeń  finansowych spółki  z tytułu kosztów utrzymania pracowników etatowych.

       Nie jest możliwym  jednoznacznie ocenić, a tym bardziej w sposób wymierny  wyliczyć, czy doszło do zaistnienia  szkody w związku ze zleceniem  zewnętrznym podmiotom realizacji  przedsięwzięć  artystycznych,  co do których  trudno używać wyłącznie kryteriów  o charakterze  wyliczeniowym. Festiwal Dwa Teatry był jednym ze statutowych  realizacji ośrodka w  latach 2007 i 2008. Wzrost kosztów  festiwalu w tych latach w stosunku do lat ubiegłych, a taki zarzut był podnoszony,  związany  był, w szczególności  w  2008 roku z  większą  ilością towarzyszących   mu   imprez,  takich  jak  Wystawa i Gala 50 - lecia TVP Gdańsk,  Przegląd Teatru Radia i Telewizji Krajów Nadbałtyckich, wystawa  Baltic Crossroads” i innych . W 2008 roku po raz pierwszy odbyły się wywalczone przez sponsorów  i samorządy  warsztaty  prowadzone  przez Jana Peszka  i Maciej Prusa, a także Kurs Mistrzowski  dotyczący tworzenia  audycji radowych. Istotny wpływ na podwyższę kosztów  miały spektakle na żywo   Teatru Ateneum  oraz koncerty „Śpiewając Jazz „ . Wzrost kosztów  był zatem konsekwencją  polityki zmierzającej do realizowania festiwalu z większym rozmachem , w sposób atrakcyjny dla widzów i zgodny z oczekiwaniem sponsorów. Podnieść należy, iż wszystkie projekty  zostały realizowane.  Zleceniobiorcy  oprócz  otrzymanych honorariów ponieśli koszty wykonania zlecenia, co było odzwierciedlone w  umowach  jako koszty przedsięwzięcia.    Znakomita część   środków  została pozyskana od sponsorów. Część decyzji, zarówno personalnych, jak i programowych  wynikała  z konsultacji i uzgodnień  z Komitetem  festiwalowym w Warszawie   oraz  podlegała akceptacji  Centrali TVP SA. Festiwale jakie odbyły się w latach 2007 i 2008  miały przeprowadzony swój audyt przez Biuro Audytu w Warszawie, które nie ujawniły żadnych  nieprawidłowości.

      Nie można,  od strony karnej podważyć zasadności  powierzania niektórych zleceń osobom  osobiście,   czy też rodzinnie powiązanych  z Dyrekcją OTV w Gdańsku,  czy też Dyrekcją Festiwalu Dwa Teatry. Nie było bowiem żadnych uregulowań zabraniających takich powiązań. Przy czym członkowie zarządu TVP SA byli świadomi  istniejących powiązań. Działania tego typu można rozważać  jedynie  w aspektach etycznych ,  co nie leży w  kompetencji prokuratury.  

       Nie potwierdzono niekorzystnego rozporządzenia  pieniędzmi w kwocie  6 mln zł .  Pieniądze te  wpłynęły  na konto gdańskiego ośrodka i pozostały na nim po  uzyskaniu zgody  na TVP SA  Biura Finansów i Restrukturyzacji  na  pozostawienie  ich do dyspozycji  OTV Gdańsk. Zasiliły majątek  firmy i miały wpływ na jej wynik  finansowy.

        Ustalono, iż przed 2008 roku w archiwum zatrudnionych było zbyt mało pracowników, którzy poza doświadczeniem zawodowo –telewizyjnym nie posiadali fachowej wiedzy  z zakresu archiwistyk. Samo archiwum  nie było wystarczająco doposażone.  W 2008 roku na umowy zlecenia zatrudniono wykwalifikowane osoby, które miały wyprowadzić  zaległości i poprowadzić archiwum zgodnie z obowiązującymi zasadami  archiwistyki. Na skutek masowych w spółce zwolnień , zwolniono wszystkich   pracowników archiwów.  Wówczas jego obsługę  powierzono firmie zewnętrznej, wyłonionej w przetargu.   Skorzystanie z firmy  zewnętrznej,  przyczyniło się   do podjęcia niezbędnych i wymaganych prawem  działań, zmierzających do uporządkowania  zasobów archiwalnych, w tym wypełnienia zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego. 

     Opracowanie „projektu  architektonicznego”  było związane ze stworzeniem wstępnej koncepcji nowej siedziby  OTV Gdańsk, na co nie było  wymagana   zgody  Zarządu TVP SA. Obowiązujące w TVP przepisy nie zabraniały dyrektorom ośrodków podejmowanie tego typy działań przygotowawczych.  De facto  nie był to projekt architektoniczny, a jedynie prezentacja  jak mógłby wyglądać  nowy ośrodek. Miedzy inny została ona zaprezentowana na posiedzeniu Zarządowi TVP SA., Prezydentowi Gdańsk, Marszałkowi Województwa Pomorskiego  w celu  uświadomienia  konieczności budowy   nowego, nowoczesnego  ośrodka. Miała służyć lobbowaniu na rzecz nowej siedziby.

        Brak jest podstaw do  zarzucenia dyrektorowi  nadużycia  w zakresie  wydatków  czynionych na cele reprezentacyjne. Nigdy nie doszło do  przekroczenia  przyznanego limitu i nie  pozyskano żadnego dowodu, które pozwoliłby  na  stwierdzenie  wykorzystania ich na  cele  prywatne.                 

        Dokonane ustalenia dały podstawę   umorzenia postępowania  wobec stwierdzenia  braku znamion  czynu zabronionego.             Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=263]