Komunikaty Rzecznika Prasowego
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie związanej z budową hotelu w Gniewinie.


            Jego przedmiotem były czynności podejmowane przez  urzędników  Urzędu Gminy Gniewino oraz Starostwa Powiatowego w  Wejherowie.

           Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że doszło do przerobienia decyzji Wójta Gminy Gniewino z dnia 19.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę hotelu,  w części określającej  ilość miejsc noclegowych - ze 150 na 250. Ingerencji w dokument dokonał  podinspektor w  Urzędzie  Gminy Gniewino, do kompetencji którego  należało rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja w zmienionej formie,  po ponownym jej podpisaniu przez kierownika Referatu Inwestycji, Środowiska i Gospodarki Przestrzennej został przesłany do Starostwa Powiatowego w Wejherowie  w związku z wnioskiem o  wydanie pozwolenia   na budowę. 

          Przepisy zobowiązujące do przeprowadzenia badania co do ewentualnego znaczącego oddziaływania na środowisko wskazują, że takiego badania wymaga hotel umożliwiający  pobyt nie mniej niż 100 osób. Nie było zatem konieczności  dokładnego odkreślania w decyzji  liczby miejsc, a jedynie wskazanie, że  dotyczy obiektu  powyżej 100 osób.  Dokonana w dokumencie zmiana nie miała wpływu na  wydane  opinie co do braku  negatywnie wpływu na zdrowie ludzi, bowiem zarówno charakter inwestycji, jak i jej lokalizacja były takie same. Tym samym  zmiana ta nie miała wpływu na merytoryczną treść decyzji. Inwestycja  była  ważnym przedsięwzięciem dla regionu, mającym przyczynić się do jego rozwoju w związku z Euro 2012. Terminy realizacji były krótkie i bezwzględnie  nieprzekraczalne. Obiekt miał być również przygotowany tak, aby mógł  być wykorzystywany również po zakończeniu Euro, stąd zwiększenie ilości miejsc. Zachowanie wszystkich procedur, które wiązałyby się  ze zmianą decyzji,  w istotny sposób wpływało by na termin uzyskania pozwolenia  na  budowę. Obaj funkcjonariusze swoim zachowaniem niewątpliwie wyczerpali znamiona czynów zabronionych.  Nie mniej  jednak  ustalone okoliczności w jakich doszło do ich popełnienia,  waga naruszonych obowiązków, jak i  motywy działania,   dały podstawę do stwierdzenia, że społeczna szkodliwość czynów jest znikoma.         

       Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał pewne nieprawidłowości  do jakich doszło w toku postępowań administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Gmina Gniewino obejmuje częściowo obszar objęty ochroną konserwatorską.  Zgodnie  z Prawem  budowlanym  decyzja  na pracę  w takim obszarze  wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zbytków.

         Stwierdzono nieprawidłowości polegały na braku stosownych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków, braku wymaganych opinii archeologicznych, bądź braku udziału archeologa  przy prowadzonych pracach. Tego typu  nieprawidłowości pojawiły się  w sytuacji gdy inwestycja  wkraczała  w działkę  podlegającą  ochronie archeologicznej,  bądź  gdy wykonywane  prace miały charakter prac liniowych tj. dotyczących dróg, sieci kablowych, gazowych. Kwestionowane w tym zakresie  decyzje  podpisane zostały przez Naczelnika Architektur i Budownictwa, przy czym postępowania prowadzone były przez poszczególnych, różnych  pracowników  urzędu. Nie stwierdzono po stronie tych funkcjonariuszy świadomego i celowego  naruszenia obowiązków, jak również aby następstwem naruszenia obowiązków było wyrządzenie  istotnej  szkody. Każda z decyzji dotyczyła  prac liniowych, przy których  nie dochodzi do  znacznych zniszczeń stanowisk z uwagi na ograniczony zakres  robót ziemnych, mających niewielki wpływ na tkankę chronioną. Nie stwierdzono  również  aby  w trakcie tych prac znalezione zostały jakieś obiekty archeologiczne. Nie doszło zatem do popełnienia tak umyślnego, jak i nieumyślnego przestępstwa z art. 231 k.k.    Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=416]