Komunikaty Rzecznika Prasowego
Komunika dotyczący zawieszenia postępowania w sprawie PO II Ds 18.2017


Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29.12.2017r. powołano biegłych z  Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie celem sporządzenia uzupełniającej opinii w sprawie PO II Ds 18.2017 dotyczącej udaremnienia lub uszczuplenia, wobec grożącej niewypłacalności lub upadłości, zaspokojenia swoich wierzycieli przez usunięcie, zbycie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie składników majątku Wakoz Budownictwo SA tj. o przestępstwo z art.300§1 kk. W sprawie tej wydano nadto dnia 29.12.2017r. postanowienie o zawieszeniu śledztwa PO II Ds. 18.2017.

Jeżeli osoba pokrzywdzona lub jej pełnomocnik zwróci się w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia o doręczenie jej odpisu postanowienia o powołaniu biegłych lub odpisu postanowienia z dnia 29.12.2017 r. o zawieszeniu postępowania, to zostanie on takiej osobie doręczony. Złożenie wniosku po tym terminie jest bezskuteczne.Tekst pochodzi ze strony Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. © Wszelkie prawa zastrzeżone.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=812]